Main menu

Para facerse socio é necesario pagar a cota anual establecida actualmente en 20€ por familia antes do 15 de Outubro de cada curso escolar e remitir físicamente o formulario totalmente cuberto e asinado por todos os titores se non se foi asociado no curso anterior. Se se produciron cambios nos datos (datos de contacto, nenos/as escolarizados no centro, forma de pago, ...) deberase entregar un formulario novo totalmente cuberto e asinado por todos os titores.

O pago do importe da cota deberá facelo mediante calquera dos seguintes medios:

  • Transferencia bancaria á conta ES54-2100-4781-1702-0015-6775 indicando no concepto da transferencia o nome e apelidos dos nenos ou nenas. A data límite de pagamento é o 15 de outubro de cada curso escolar. Unha vez verificado o pago, mandaremos unha mensaxe confirmándoo. En principio non fai falta que se envíe o xustificante, pero deberedes gardar o resgardo porque é o xustificante de ter pagado a cota da ANPA para ese curso e pode que volo solicitemos se temos problemas para localizar o pago. Calquer pagamento posterior ao 15 de outubro ignorarase.
  • Domiciliación en conta. Tamén dase opción de que o pago se faga por cargo na conta do socio indicando no formulario de alta os datos da conta e cubrindo e asinando os datos da autorización para facer dito cargo antes do 30 de setembro. O cargo en conta faráse durante o mes de outubro. Si se escolleu esta opción en cursos anteriores e non se desexa que se produza o cargo en conta este curso, deberase avisar á ANPA antes do 30 de setembro.

Por restricción debidas ás médidas contra o blanqueo de capitais, non é permitido o pago da cota da ANPA mediante ingreso directo en efectivo na conta da ANPA. Se se quere pagar na conta, debe ser mediante transferencia dende a conta bancaria do socio.

Asimesmo por mor da LOPD e RXPD se ten que mandar cuberto e asinado por todos os titores o formulario de inscrición. Deberase remitir o formulario totalmente cuberto e asinado cada vez que se produza un cambio nos datos que contén.

FacebookTwitterRSS